2/23/2022: A cozy Wednesday morning with Hemithyrsocera vittata